Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o realizacji przez Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych projektu pn. "Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jst"

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych realizuje projekt pn. Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego. Projet realizowany jest w ramach Działania 4.3 POWER. 

Celem projektu jest zwiększenie liczby usług publicznych, których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST. 

W ramach działach projektowych zakłada się wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie realizacji polityk publicznych powstałych w wyniku współpracy z partnerami francuskimi w temacie zakładającym zwiększenie liczby usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej. 

Projekt jest realizowany od września 2016 roku do lutego 2018 roku, poszczególne etapy będą przebiegały w następujący sposób:
  1. Zbadanie praktyki stosowania prawa dotyczącego zlecania usług społecznych i użyteczności publicznej przez JST/administrację publiczną podmiotom ekonomii społecznej w wybranych krajach UE. Wyszukanie najbardziej efektywnych rozwiązań.
  2. Raport na temat stanu wdrożenia Dyrektyw UE dotyczących stosowania aspektów społecznych w zamówieniach  publicznych (etap legislacyjny/wdrożenie w samorządach), analiza przepisów polskich, w tym dotyczących zamówień publicznych, klauzul społecznych, zapisów w KPRES, dotyczących zlecania usług społecznych przez samorządy, analiza stanu rzeczywistego – wskazanie czynników negatywnych, niedostosowania prawa do rzeczywistych praktyk oraz znamiennych rozbieżności w interpretacji prawa..
  3. Testowanie zaadaptowanego rozwiązania w polskim środowisku w branżach usług: opiekuńczych, zdrowotnych, utrzymania czystości – wybór reprezentatywnej dla całego kraju grupy docelowej, ocena wyników testowania.
  4. Analiza efektów testowania, przygotowanie raportu.
  5. Opracowanie ostatecznej wersji modelu włączania podmiotów ekonomii społecznej w realizację ustawowych zadań samorządów w zakresie świadczenia usług społecznych,  których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST, w tym możliwości replikowania tych rozwiązań w całym kraju. Przygotowanie instrukcji stosowania nowego rozwiązania.
  6. Upowszechnienie wypracowanych rozwiązań i wdrożenie ich do polityki społecznej, prawa polskiego.
  7. Wypracowanie rekomendacji dla użytkowników w celu zapewnienia trwałości stosowania wdrożonych rozwiązań. Przygotowanie Rekomendacji MRPiPS do stosowania przez wszystkie samorządy w Polsce, przygotowanie projektu nowelizacji PZP (potwierdzenie rozwiązania wypracowanego w ramach projektu).


Tagi:

Polecamy