Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Komunikat Rady Działalności Pożytku Publicznego z posiedzenia w dniu 14 września 2004 r.

Komunikat Rady Działalności Pożytku Publicznego z posiedzenia w dniu 14 września 2004 r.

Propozycje priorytetów Rządowego Programu – “Funduszu Inicjatyw Obywatelskich” oraz Narodowa Strategia Rozwoju Trzeciego Sektora w Polsce były głównymi tematami dyskusji podczas ósmego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 14 września 2004 r. w Ministerstwie Polityki Społecznej.

- Chcemy, aby do społeczeństwa dotarło jasne przesłanie, na co w 2005 roku zostaną przeznaczone środki przewidziane w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz informacja o tym, co dobrego może się stać w wyniku działań finansowanych przez FIO. Chcemy, aby działania te wspierały określone kierunki rozwoju III sektora, a jednocześnie, aby procedury dla ubiegających się o środki były niekłopotliwe, jasne i precyzyjne powiedział Krzysztof Pater, Minister Polityki Społecznej, podczas posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, inicjując dyskusję nt. podstawowych kierunków działań rządu w zakresie Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Prowadzący posiedzenie RDPP, jej współprzewodniczący Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, przedstawił scenariusz budowy Narodowej Strategii Rozwoju Trzeciego Sektora w Polsce, wskazując na wagę dokumentu pt. “Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, jako punktu wyjścia dla osiągnięcia celu, jakim jest wzmocnienie potencjału trzeciego sektora w wymiarze strategicznym. Rafał Baniak zwrócił uwagę na potrzebę uspołecznienia procedury określania priorytetów w ramach “Rządowego Programu – FIO” wskazując na rolę RDPP w tym zakresie. Współprzewodniczący RDPP na potwierdzenie wagi problematyki, zwrócił uwagę na obecność przedstawicieli rządu - odpowiedzialnych za poszczególne strategie rozwoju - w tej części obrad Rady.

Konsekwentnie, pierwsza część obrad poświęcona była problematyce budowy Narodowej Strategii Rozwoju Trzeciego Sektora w Polsce. W związku z potrzebą koordynacji prac w tym zakresie, w spotkaniu udział wzięli Lech Nikolski, Pełnomocnik Rządu ds. Narodowego Planu Rozwoju oraz Cezary Miżejewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, Sekretarz Zespołu Zadaniowego do Spraw Reintegracji Społecznej.

Lech Nikolski, przedstawiając informację nt. mechanizmu tworzenia i relacji ze strategiami sektorowymi Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013 powiedział, że kolejny NPR to nie tylko ubieganie się o środki unijne, ale także próba określenia tych priorytetów i celów, które powinny być w Polsce realizowane w bliższej i dalszej perspektywie.

Jakub Wygnański (Stowarzyszenie na Rzecz FIP) wskazał, że w rozporządzeniu dotyczącym tworzenia NPR, w sposób niewystarczający określone jest miejsce i rola organizacji pozarządowych w procesie powstawania tego dokumentu. Wskazane byłoby zatem włączenie - już w tej fazie - organizacji pozarządowych w tworzenie NPR.

Dagmir Długosz (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) zauważył, że prace nad kolejnym NPR mogłyby stać się elementem wyznaczającym standardy prowadzenia konsultacji na przyszłe lata.

Cezary Miżejewski, prezentując doświadczenia związane z tworzeniem Narodowej Strategii Integracji Społecznej (powołanie zespołu, jego funkcjonowanie, tworzenie dokumentów) w kontekście budowania Narodowej Strategii Rozwoju Trzeciego Sektora, podkreślał, że wartością przy tworzeniu NSIS było budowanie jej na zasadzie współdecydowania. – W zespole przygotowującym Narodową Strategię Integracji Społecznej przyjęto zasadę konsensusu – stwierdził wiceminister.

W podsumowaniu, Lech Nikolski przyjął do wiadomości i uznał za zasadną, propozycję Rady w sprawie przedłużenia o 2 tygodnie terminu konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu i terminu konsultacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013, programów operacyjnych i Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności, współpracy członków Rady Ministrów i jednostek samorządu terytorialnego przy opracowywaniu programów operacyjnych i Strategii Wykorzystywania Funduszu Spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013 oraz jego negocjacji z Komisją Europejską.

Pozytywnie odniósł się także do następujących propozycji RDPP:

  • powołania odpowiedniego zespołu reprezentującego sektor pozarządowy, z perspektywą włączenia go w prace Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013;

  • włączenia NGOs, jako uczestników spotkań branżowych poświęconych NPR organizowanych przez rząd we wrześniu i paĽdzierniku.

Ponadto, Lech Nikolski uznał postulat zorganizowania warsztatów dla NGOs prezentujących dorobek 11 strategii dotychczas zawartych w NPR, jako propozycję do rozważenia i dalszych ustaleń.

Rada uznała także, iż Narodowa Strategia Rozwoju Trzeciego Sektora w Polsce powinna mieć charakter horyzontalny, do czego Pełnomocnik Rządu ds. Narodowego Planu Rozwoju również pozytywnie się ustosunkował.

Dla właściwego zrealizowania wyżej wymienionych propozycji, Rada uznała za niezbędne podjęcie prac zmierzających do ujednolicenia, ważnych dla idei partnerstwa, pojęć takich jak: informacje, konsultacje, uzgodnienia.

Następnie, RDPP dyskutowała nad wyznaczeniem podstawowych kierunków działań rządu w zakresie realizacji “Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz przyjęła procedurę dalszych prac nad priorytetami FIO na rok 2005.

Rada uznała potrzebę uszczegółowienia priorytetów w ramach “Podstawowych kierunków działań rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu – FIO” w stosunku do przedłożonego projektu. Będzie nad tym pracował, według określonych procedur, jeden ze stałych zespołów problemowych Rady, z uwzględnieniem rezultatów konsultacji z resortami właściwymi dla sfery pożytku publicznego.

RDPP wysłuchała również aktualnych informacji na temat zagadnień związanych z funduszami europejskimi, przedstawionych przez Krystynę Gurbiel, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. W tej części przyjęto propozycję zorganizowania spotkania wszystkich uczestników Komitetów Monitorujących i Sterujących wybranych z klucza NGO. Jednocześnie uznano za konieczne spotkanie z Ministerstwem Finansów w sprawie problemu wypłacania zaliczek ze środków UE oraz wysokości kwot gwarancji.

W drugiej części obrad omawiano zagadnienia związane z przygotowaniem kampanii “1%” w 2005 roku. Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, członek RDPP, poinformował o kwotach przekazanych przez podatników w 2004 r. w ramach mechanizmu “1%” oraz zadeklarował gotowość współpracy ze strony Ministerstwa Finansów w przygotowaniu kampanii “1%” w 2005 roku.

W tej części przyjęto także postulat zorganizowania spotkania z Ministerstwem Finansów w sprawie uproszczenia sposobu wpłat od osób indywidualnych (konieczność podawania NIP organizacji w zeznaniu PIT oraz możliwości odstąpienia od wymogu wpłat na konto bankowe dla mniejszych kwot).

Ponadto, w celu całościowego spojrzenia na problematykę 1%, Tomasz Schimanek, z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, zaprezentował projekt kampanii mającej na celu popularyzację mechanizmu “1%” (www.jedenprocent.pl ) oraz potwierdził chęć współdziałania, w ramach kampanii, z Radą Działalności Pożytku Publicznego, Ministerstwem Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów.

Ponadto, zaktualizowano wcześniejszy postulat RDPP w sprawie wydania przez KRRiTV rozporządzenia określającego tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego działalności nieodpłatnej, uwzględniając potrzeby tych organizacji oraz obowiązki jednostek publicznej radiofonii i telewizji, wiążąc to z koniecznością zaplanowania w najbliższym czasie odrębnego spotkania z KRRiTV.

Następnie, Tadeusz Matusiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawił informację na temat interpretacji przez MSWiA przepisów o zbiórkach publicznych. Zdaniem MSWiA kampania prowadzona przez organizacje pożytku publicznego w ramach akcji “1%” nie jest zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.

W ostatniej fazie posiedzenia, ważnym punktem, było udzielenie przez Radę rekomendacji na potrzeby Ministra Gospodarki i Pracy, przedstawicielom organizacji pozarządowych do udziału w pracach następujących Komitetów Sterujących: Komitet Sterujący Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006, Komitet Sterujący SPO WKP na lata 2004-2006, Komitety Sterujące SPO RZL 2004-2006. Dla przejrzystości procedury w tym punkcie posiedzenia wzięli udział: Danuta Jabłońska (Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Gospodarki w MGiP), Piotr Stronkowski (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MGiP) oraz Michał Ziętara (Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGiP).

Tagi:

Polecamy