Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Komunikat Rady Działalności Pożytku Publicznego z posiedzenia w dniu 21 marca 2005

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie oraz Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, będąca integralną częścią Programu Operacyjnego – były głównymi tematami kolejnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w dniu 21 marca 2005 r. w Ministerstwie Polityki Społecznej.

Planuje się, że termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty finansowane w 2005 r. ze środków Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich upłynie dnia 25 kwietnia 2005 r. na cel 1,2,4 oraz dnia 15 września na cel 3 – powiedział Rafał Baniak, Współprzewodniczący RDPP, rozpoczynając pierwszą część obrad poświęconą funkcjonowaniu Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W trakcie dyskusji wskazywano, że informacja o drugim terminie składania wniosków powinna zostać zaopatrzona w klauzulę, iż taka sytuacja może nie zaistnieć, w przypadku, kiedy wszystkie środki zostaną wcześniej wyczerpane. Rozważane zostały również kwestie podziału środków na poszczególne cele, a także aspekty związane z techniczną stroną organizacji otwartego konkursu ofert np. funkcjonowanie generatora wniosków.

Ks. Stanisław Słowik (Caritas Polska) zwrócił uwagę, iż informację o otwartym konkursie ofert warto rozpowszechniać również przy współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej.

Podsumowując dyskusję w tym punkcie, Rafał Baniak (Współprzewodniczący RDPP), zapewnił, iż po upływie terminu składania wniosków, zgodnie z procedurą, Rada otrzyma pełną informację nt. projektów, które wpłynęły.

Omawiano również zagadnienia związane z naborem ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie ze środków Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Członkowie Rady zgodzili się, iż w ogłoszeniu o naborze ekspertów powinna znaleĽć się informacja, iż za ocenę wniosków będzie przysługiwało wynagrodzenie. Rada zaakceptowała treść ogłoszenia, z zaznaczeniem konieczności wprowadzenia niewielkich modyfikacji, o których mówiono w trakcie dyskusji.

Następnie wysłuchano krótkiej informacji, przedstawionej przez Dariusza Niestrzębskiego (Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Bezpośrednich), nt. wystąpienia Wicepremier Izabeli Jarugi – Nowackiej do Ministra Finansów w sprawie pozbawienia podatników podatku liniowego możliwości przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ks. Stanisław Słowik (Caritas Polska) podkreślił, iż w jego opinii interpretacja przyjęta przez MF jest nierównym traktowaniem podatników i nie należy mylić mechanizmu 1% z ulgami podatkowymi. Krzysztof Balon (WRZOS) zwrócił uwagę, że – Nie może tak być, że państwo jedną ręką daje obywatelowi jakieś prawo, a drugą ręką to prawo niweczy. Sławomir Piechota (Unii Metropolii Polskich) zauważył, że interpretacja MF jest kolejnym przykładem ogromnej nieufności państwa wobec obywateli. Ostatecznie ustalono, że pozarządowa część Rady zwróci się do Wiceprezes Rady Ministrów Izabeli Jarugi – Nowackiej z postulatem, aby wystąpiła ona z tą sprawą do Rady Ministrów.

Kolejny punkt posiedzenia rozpoczął Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPS, prezentując informację nt. stanu prac nad PO Społeczeństwo Obywatelskie oraz Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Poinformował, że wystąpił istotny problem przy budowaniu Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie w zakresie stworzenia linii demarkacyjnej między programem operacyjnym, a programami regionalnymi. Zrekonstruował również głosy, wskazujące na potrzebę połączenia PO Społeczeństwo Obywatelskie z zagadnieniami dotyczącymi Integracji Społecznej oraz zaapelował, aby członkowie Rady uzgodnili sposób, w jaki RDPP włączy się w budowę PO Społeczeństwo Obywatelskie.

Jakub Wygnański (Stowarzyszenie na Rzecz FIP) przedstawił informację nt. zaangażowania części członków Rady w prace Międzyresortowego Zespołu ds. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Zaznaczył jednocześnie, że prezentowany podczas poprzedniego posiedzenia Rady dokument pt. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (autorstwa Piotra Frączaka, Marii Rogaczewskiej oraz Jakuba Wygnańskiego) nie jest stanowiskiem Rady. –Tego programu trzeba bronić i umieć odpowiadać na propozycje, że ma się on stać częścią programu Integracja Społeczna - powiedział.

Teresa Hernik (Współprzewodnicząca RDPP), przedstawiła informację nt. konsultacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013. Zaapelowała również, aby zainicjować debatę, która mogłyby być pewnego rodzaju wskazówką dla podobnych przedsięwzięć w terenie. Natomiast ks. Stanisław Słowik (Caritas Polska) wyraził przekonanie, iż Rada powinna koncentrować swoją działalność na recenzowaniu przedłożonych dokumentów.

Rafał Baniak, (Współprzewodniczący RDPP), odnosząc się do głosów padających w dyskusji powiedział o NPR na lata 2007-2013: – Budujemy myślenie o naszej przyszłości, szukamy miejsc, które trzeba zagospodarować, a przy okazji aplikujemy o środki z Unii Europejskiej. Rada nie może tylko recenzować, musi być nośnikiem i inspiratorem działań.

Ewa Kulik-Bielińska (Fundacja im. Stefana Batorego) zaproponowała, aby zaprosić do współpracy ekspertów, którzy mogliby wziąć udział w budowaniu PO Społeczeństwo Obywatelskie, natomiast Krzysztof Balon (WRZOS) przypomniał, że nie można zapominać, iż społeczeństwo obywatelskie, to nie tylko sektor pozarządowy i należy to zagadnienie potraktować szerzej.

Dagmir Długosz (Przewodniczący Podzespołu ds. Zmian Instytucjonalnych NPR) zaprezentował wstępną propozycję zmian w zakresie konsultacji społecznych w polskiej administracji rządowej. W Polsce istnieją wystarczające regulacje prawne dotyczące konsultacji społecznych i w tym zakresie nie jest potrzebna rewolucja – powiedział. Podstawowe propozycje to m.in. na: wprowadzenie pojęcia konsultacje publiczne w miejsce konsultacje społeczne oraz przyjęcie, że konsultacjom publicznym podlegają następujące dokumenty rządowe m.in.: projekty aktów normatywnych, programów, programów wieloletnich, sprawozdań i analiz problemowych dotyczących funkcjonowania aktów normatywnych oraz programów rządowych.

Rada wyłoniła w drodze głosowania, spośród zgłoszonych przedstawicieli III sektora, dwóch członków oraz ich stałych zastępców do prac w Komitecie Sterującym dla priorytetu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz trzech członków i ich stałych zastępców do udziału w pracach Komitetu Sterującego dla priorytetu „Polityka regionalna i działania transgraniczne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wyznaczono również przedstawiciela Rady (Tomasz Sadowski) do udziału w pracach Zespołu – Krajowego Komitetu Sterującego Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004- 2006.

W drugiej części obrad, na wniosek Sławomira Piechoty (Unii Metropolii Polskich), dyskutowano nad projektem ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Alina Wojtowicz-Pomierna (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) przedstawiła informację nt. tego projektu, przybliżając m.in. rozwiązania dot. zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz nowych reguł i instrumentów wspierania zatrudnienia. Rafał Baniak (Współprzewodniczący RDPP), zwrócił się z prośbą do Krystyny Mrugalskiej (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) i Sławomira Piechoty (Unii Metropolii Polskich) o przygotowanie wstępnej wersji stanowiska Rady w sprawie projektu ustawy.

Kolejny punkt posiedzenia stanowiła krótka informacja Artura Ptaka nt. akcji promocyjnej 1% oraz zaprezentowanie spotu reklamowego dot. mechanizmu 1%, przygotowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Następnie Krzysztof Balon (WRZOS) poinformował, iż WRZOS przygotował i prowadzi projekt, którego tematem są zagadnienia związane z podatkiem VAT.

Na koniec została przedstawiona informacja nt. frekwencji poszczególnych członków na posiedzeniach Rady (poinformowano, iż najwyższą absencją wyróżnia się Ludwik Węgrzyn). Uzgodniono również, iż następne posiedzenia RDPP odbędą się 25 kwietnia i 30 maja.

Polecamy