Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Komunikat z posiedzenia RDPP w dniu 11 lipca 2005

 

W poniedziałek, 11 lipca członkowie RDPP spotkali się w celu omówienia przebiegu oceny wniosków zgłoszonych w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2005. Na początku posiedzenia Rada przyjęła uchwałę określającą zakres wykonywania przez Radę Działalności Pożytku Publicznego funkcji opiniodawczej i monitorującej w ramach FIO.

 

Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPS, poinformował, że w ramach konkursu wpłynęło ponad 960 wniosków, spośród nich prawie 730 projektów poddanych zostało ocenie merytorycznej. Wnioski pod względem merytorycznym oceniało 33 ekspertów. Najczęściej pojawiające się błędy dotyczyły niekwalifikowalności uwzględnionych kosztów. Szansę na otrzymanie dotacji otrzymają organizacje, których wnioski w wyniku oceny otrzymały minimum 110 punktów. Dyrektor Więckiewicz podkreślił, że w sytuacji ocen rozbieżnych i skrajnych dokonywana jest trzecia i wiążąca ocena ekspercka. Z tego powodu nie jest jeszcze znana ostateczna liczba organizacji, które otrzymają dotację.

 

Rozpoczynając dyskusję Ewa Kulik – Bielińska (Fundacja im. S. Batorego) zgłosiła szereg uwag i pytań do procedury konkursowej, apelując o jej poważną modyfikację przed ogłoszeniem kolejnego konkursu.

Członkowie RDPP dyskutowali między innymi nad sposobem przeprowadzania ocen oraz całej procedury, koncentrując się na zagadnieniach związanych z trzecią oceną ekspercką, stopniem ujednolicenia kryteriów ocennych oraz problemem istniejących definicji kwalifikowalności kosztów.

 

Krzysztof Balon (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS) poruszył kwestię możliwości precyzyjnego przewidywania momentu rozpoczęcia projektu postulując, by kolejne edycje FIO wyraĽnie doprecyzowywały kwestie terminów.

 

Krystyna Mrugalska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) zgadzając się z propozycją przedstawioną przez Henryka Gołębiewskiego, podsekretarza stanu w MENiS, potwierdziła, że efekt rozbieżnych ocen można złagodzić, poprzez dołączenie do listy rankingowej dodatkowej informacji dotyczącej celu projektu.

 

Andrzej Kościelny (Unia Miasteczek Polskich) zaproponował, by uwagi członków Rady zostały w formie pisemnej przekazane Departamentowi Pożytku Publicznego.

 

 ­- Wypracowanie przejrzystych procedur, jest naszym zadaniem na przyszłość - powiedział dyrektor Więckiewicz podsumowując dyskusję nad zagadnieniami związanymi z omawianym etapem konkursu. Podkreślił również rolę III sektora, w budowaniu sprawnych mechanizmów transferu środków, również w ramach FIO.  

 

Izabella Szaniawska, naczelnik wydziału w DPP, zajmującego się przeprowadzeniem konkursu, udzielała szczegółowych wyjaśnień odnosząc się do poruszanych przez uczestników posiedzenia kwestii.

 

Członkowie Rady w drodze uchwały rekomendowali Ministrowi Polityki Społecznej do przyznania dotacji projekty, które uzyskały powyżej 110 punktów. Ustalono również, że trzecia ocena merytoryczna dokonywana będzie przy rozbieżności ocen dwóch ekspertów wynoszącej minimum 5O punktów. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Minister Polityki Społecznej. 

 

Na zakończenie posiedzenia Rafał Baniak, współprzewodniczący RDPP zapowiedział, że w ramach ewentualnych niewykorzystanych środków  rozpatrywana jest możliwość zorganizowania drugiej edycji konkursu.

 

Polecamy