Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Podstawowe informacje

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego powołanym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1706 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U.2015.1706).

Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana po raz pierwszy w dniu 27 listopada 2003 r.

Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących , którymi są wybrani spośród członków Rady:

 • przedstawiciel organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciel organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, wybrany przez członków rady będących przedstawicielami tych organizacji, związków, porozumień i podmiotów.

Rada może powoływać stałe oraz doraźne zespoły problemowe.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem instytucjonalizującym zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a trzecim sektorem. Stanowi ona dopełnienie Instytucji realizujących zasadę dialogu społecznego.

Skład Rady

Stosownie do art. 36 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada składa się z co najmniej 20 członków, w tym z:

1) przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
2) przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
3) przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.
 

Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Kadencja Rady trwa 3 lata, jednak pierwsza kadencja trwała 2 lata.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2015.1333) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 8 października 2015 r. powołał nowy skład Rady na kadencję 2015 - 2018 

Zasady i tryb powołania członków RDPP określa art. 36 ust.2 ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U.2015.1706).

W sensie podmiotowym charakter i skład Rady koresponduje z jej funkcjami, zakresem pożytku publicznego oraz strukturą instytucji związanych z realizacją celów ustawy.

Wyłonienie kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się w oparciu o zasady;

 • adekwatności – rozumianej jako wzajemna relacja między obszarem pożytku publicznego a ilością organizacji pozarządowych w nim działających oraz zakresem problemów będących w kompetencji podmiotów administracji publicznej;
 • autorytetu – rozumianego jako powszechne uznanie dla doświadczenia i zasług kandydata;
 • fachowości – będącej istotnym składnikiem autorytetu kandydata;
 • reprezentatywności – rozumianej jako, potwierdzone demokratyczną procedurą, wewnętrzne wyłonienie odpowiednich kandydatów do Rady.

Skład Rady odzwierciedla wynegocjowany i zawarty w projekcie ustawy parytet członków, ze względu na ich przynależność do odpowiedniego sektora (organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny, administracja rządowa)

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, w dniu 8 października 2015 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji w składzie:


PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ
 

1. Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od 8 stycznia 2016 r.) 
(do 8 stycznia 2016 r. Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.)
2. Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu (od 18 lutego 2016 r.)
(podmiot zgłaszający – Ministerstwo Rozwoju)
(do 17 lutego 2016 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).
3. Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu (od 18 lutego 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Ministerstwo Edukacji Narodowej)
(do 17 lutego 2016 r. Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej).
4. Maciej Świrski – Doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 18 lutego 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
( do 17 lutego 2016 r. Andrzej Wyrobiec, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
5. Wojciech Kaczmarczyk – Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Stanu (do 18 lutego 2016 r.)
(podmiot zgłaszający – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
6. Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu (od 18 lutego 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Ministerstwo Sportu i Turystyki)
7. Ewa Adamiak – Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych (od 7 kwietnia 2016 r.)
(podmiot zgłaszający - Ministerstwo Finansów)

   *Lucyna Bogusz, Ekspert (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Gospodarki) (do dnia 17 lutego 2016 r.)
 
PRZEDSTAWICIELE STRONY SAMORZĄDOWEJ
 
1. Piotr Choroś 
(podmiot zgłaszający - Unia Metropolii Polskich).
2. Piotr Drygała 
(podmiot zgłaszający - Związek Miast Polskich).
3. Anna Grygierek  
(podmiot zgłaszający - Związek Gmin Wiejskich RP).
4. Marek Mazur 
(podmiot zgłaszający - Związek Województw RP).
5. Andrzej Nowicki 
(podmiot zgłaszający - Związek Powiatów Polskich).
 
PRZEDSTAWICIELE STRONY POZARZĄDOWEJ
 
1. Bohdan Aniszczyk (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta).
2. Pan Paweł Backiel (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych).
3. Krzysztof Balon 
(podmiot zgłaszający - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych).
4. Marek Borowski 
(podmiot zgłaszający - Federacja Polskich Banków Żywności).
5. Bogusław Janusz Cebulski (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Stowarzyszenie Trzeźwości).
6. Paweł Dębek 
(podmiot zgłaszający - Instytut Edukacji Społecznej).
7. Piotr Frączak 
(podmiot zgłaszający - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych).
8. Agata Gawska (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Fundacja Aktywizacja).
9. Anna Hejducka (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce).
10. Wojciech Jachimowicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne).
11. Przemysław Jaśkiewicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Fundacja Niepodległości).
12. Ewa Mańkiewicz-Cudny 
(podmiot zgłaszający - Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT – NOT)).
13. Cezary Miżejewski 
(podmiot zgłaszający - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych).
14. Adam Niemkiewicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej).
15. Marek Olechnowicz (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych).
16. Dorota Piechowicz-Witoń 
(podmiot zgłaszający - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych).
17. Marzena Pieńkosz-Sapieha (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny).
18. Karolina Poczykowska 
(podmiot zgłaszający - Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok).
19. Zofia Sapijaszka (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości).
20. Małgorzata Sinica 
(podmiot zgłaszający - Związek Harcerstwa Polskiego).
21. ks. Stanisław Słowik 
(podmiot zgłaszający - Caritas Diecezji Kieleckiej).
22. Dariusz Suszyński 
(podmiot zgłaszający - Związek Młodzieży Wiejskiej).
23. Zdzisław Szkutnik 
(podmiot zgłaszający - Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych).
24. Teresa Tiszbierek 
(podmiot zgłaszający - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej).
25. Grzegorz Wojtanowski (od 23 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Fundacja AKME).
26. Witold Zakrzewski 
(podmiot zgłaszający - Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich)).
27. Maciej Andrzej Zarębski (od 17 czerwca 2016)
(podmiot zgłaszający - Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne).

Zespoły problemowe RDPP i ich skład:

Zespół ds. Społecznych:
 1. Marek Borowski;
 2. Piotr Drygała;
 3. Piotr Choroś;
 4. Ewa Mańkiewicz-Cudny;
 5. Cezary Miżejewski – przewodniczący zespołu;
 6. Dorota Piechowicz-Witoń;
 7. Stanisław Słowik,
 8. Zdzisław Szkutnik,
 9. Jarosław Stawiarski.
 
Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli: 
 1. Teresa Tiszbierek – przewodnicząca zespołu;
 2. Witold Zakrzewski.
 
Zespół ds. Gospodarki i Rozwoju:
 1. Marek Borowski – przewodniczący zespołu;
 2. Ewa Mańkiewicz-Cudny;
 3. Stanisław Słowik;
 4. Dariusz Suszyński;
 5. Anna Grygierek.
 
 Zespół ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego:
 1. Krzysztof Balon;
 2. Piotr Choroś;
 3. Paweł Dębek;
 4. Piotr Drygała;
 5. Piotr Frączak – przewodniczący zespołu;
 6. Dorota Piechowicz-Witoń,
 7. Karolina Poczykowska;
 8. Małgorzata Sinica – przewodnicząca zespołu;
 9. Teresa Tiszbierek;
 10. Witold Zakrzewski.
 
Zespół ds. Polityki na rzecz młodzieży:
 1. Paweł Dębek – przewodniczący zespołu;
 2. Lucyna Bogusz;
 3. Małgorzata Sinica;
 4. Dariusz Suszyński;
 5. Teresa Tiszbierek.
 
Zespół ds. Interwencji:
 1. Piotr Frączak;
 2. Cezary Miżejewski;
 3. Witold Zakrzewski – przewodniczący zespołu.
 
Doraźny Zespół problemowy Rady ds. wskazania trzech przedstawicieli pozarządowych organizacji pacjenckich oraz ich zastępców do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze zdrowia.
 1. Piotr Frączak - przewodniczący
 2. Cezary Miżejewski
 3. Małgorzata Sinica
 4. Dariusz Suszyński
 5. Marek Borowski
 

 

Założenia ideowe

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest nie tylko prostą, w sensie merytorycznym oraz organizacyjnym, konsekwencją treści zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego, ale próbą instytucjonalizacji, w części zasadniczej, jaką stanowią relacje między władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi (stroną obywatelską), formuły dialogu obywatelskiego.

Podstawowe kategorie opisujące i wyjaśniające istotę dialogu obywatelskiego w syntetycznej formie zostały przedstawione w dokumencie: “Zasady dialogu społecznego. Dokument programowy rządu. Załącznik nr 1. Dialog społeczny – istota, pojęcia, metody”.

Czynnikami konstytuującymi podmiotowość w zakresie dialogu obywatelskiego są przede wszystkim podstawy prawne regulujące status uczestników dialogu, które praktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, określają przedmiot dialogu, jego warunki oraz formy występowania, w tym – w bliskiej perspektywie – takim aktem prawnym stanie się ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z uwagi na przedmiot, cel, zakres i zadania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustanowienie Rady Działalności Pożytku Publicznego ma fundamentalne znaczenie.

Opiniodawczo-doradczy i pomocniczy charakter Rady zawiera w sobie kilka ważnych dla dialogu obywatelskiego funkcji:

 • funkcję reprezentacji – jako formę uczestnictwa w procesach decyzyjnych adekwatną do pełnionej roli w danym obszarze życia publicznego;
 • funkcję polityczną – jako wyraz zdolności do artykulacji potrzeb oraz interesów danego środowiska;
 • funkcję edukacyjną – jako płaszczyznę uczenia się sztuki dialogu i negocjacji;
 • funkcję instrumentalną – jako wyraz wpływu na kształtowanie określonych decyzji w zakresie pożytku publicznego;
 • funkcję integracyjną – jako szczególną formułę współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, komplementarną w stosunku do innych zinstytucjonalizowanych form dialogu społecznego;
 • funkcje poznawczą – jako płaszczyznę realizacji i prezentacji dorobku naukowo-badawczego w zakresie pożytku publicznego;
 • funkcję informacyjną – jako narzędzie komunikacji społecznej w realizacji Rada – opinia publiczna;
 • funkcję kontrolną – jako szczególny element wśród instrumentów nadzoru.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy,
 • wyrażanie opinii o rządowych projektach aktów prawnych dot. działalności pożytku publicznego i wolontariatu,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
 • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,
 • uczestniczenie w postępowaniu kontrolnym,
 • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów

 

Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Rady

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U.2015.1706)

Tagi:

Polecamy