Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)

Rozporzadzenie wejdzie w życie 10 maja 2016 r. (14 dni od dnia ogłoszenia).


POBIERZ DOKUMENT  PDF >>>

 

Pobierz dokument w Doc >>>

Zał. nr 1 Oferta >>>

Zał. nr 2 Sprawozdanie >>>


 


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego(Dz. U. poz. 234)

Rozporządzenie dotyczy sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego począwszy od sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. Sprawozdanie uproszczone dotyczy organizacji, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania osiągnęły przychód do 100 tys. zł (włącznie).

POBIERZ DOKUMENT >>>

WZÓR 1 >>>

WZÓR 2 >>>

 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2011 r., Nr 80, poz. 434).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

POBIERZ DOKUMENT >>>

POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA >>>

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2011 r., Nr 86, poz. 474).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2011 r.

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione o korzystania ze zwolnienia od należności celnych przewozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 61, poz. 310).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 marca 2011 r.

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 173, poz. 1172).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 8 października 2010 r.

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2004 r., Nr 285, poz.2852).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 stycznia 2005 r.

POBIERZ DOKUMENT >>>

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25)

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

POBIERZ PLIK>>>

 

Informacja w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Informujemy, że rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2011 r.

POBIERZ rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania W WERSJI PDF>>>

POBIERZ rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania W WERSJI WORD>>>


Wzory w procedurze zlecania zadań - po wejściu w życie nowelizacji, a przed wydaniem nowego rozporządzenia

W świetle art. 24 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 zmienianej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 tej ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją. Przytoczony powyżej przepis przejściowy oznacza, że w przypadku ogłaszania konkursów po 12 marca (tj. po wejściu w życie nowelizacji z dnia 22 stycznia 2010 r.), natomiast przed wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, stosuje się wzory zawarte w obowiązującym obecnie rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207).

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku gdy oferta realizacji zadania publicznego złożona została na podstawie wzoru zawartego w rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2005 r., to umowa o realizację takiego zadania i sprawozdanie z jego wykonania również powinny zostać sporządzone na podstawie dotychczasowego rozporządzenia.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
pobierz plik 147 KB


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
pobierz plik 38 KB

Tagi:

Polecamy